BLOGARCHIEFzaterdag 28 september 2013

Trektellen. De Vulkaan (Den Haag). 28 september 2013

Wind Oost 4. Helder, zon, hoge sluierbewolking. Temperatuur ca 16. Zicht 10km.

Waarnemingen: Aalscholver, Grote Zilverreiger (2), Lepelaar (ca 100), Rotgans (4), Bergeend (7), Zwarte Zee-eend (5), Bruine Kiekendief (1 ♀), Havik (1x juv), Torenvalk (3), Smelleken (1), Buizerd (4), Sperwer (4), Watersnip (2), Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Grote Stern (20), Velduil (1), Grote Bonte Specht (1), Kleine Bonte Specht (1), Boomleeuwerik (9), Veldleeuwerik (4), Boerenzwaluw (4), Grote Pieper (1), Graspieper (ca 150), Grote Gele Kwikstaart (ca 15), Witte Kwikstaart, Heggenmus (10), Tapuit (1), Zanglijster (ca 80), Koperwiek (4), Tjiftjaf (4), Pimpelmees (12), Koolmees (3), Gaai (2), Ekster (12), Kauw, Spreeuw (ca 200), Vink (100), Sijs (5), Kruisbek (1), IJsgors (1), Rietgors (4).
Klein Koolwitje, Kleine Vos, Citroenvlinder, Atalanta. 


Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. De Vulkaan. 28 september 2013. 

Rondje Goeree, Brouwersdam en de Banken. 21 september 2013

Vanaf de grinddijk bij Stellendam enorme aantallen steltlopers, waarbij de Lepelaars met meer dan 150 exemplaren en de Rosse Grutto's, ca 50 exemplaren ter plaatse, de boventoon voerden. De Graspiepers deden het vandaag goed. Vrijwel de gehele dag trekkende groepjes, waarvan de aantallen in de loop van de dag alleen maar toenamen. De Bladkoning die vandaag werd waargenomen in Ouddorp was bij aankomst helaas al weer doorgetrokken. Wel een roepende Vuurgoudhaan. Bij de Plompe Toren 4 Tapuiten en 3 Paapjes en weer flink veel Graspiepers. Op de Brouwersdam een Tapuit en een Zwarte Zee-eend. Het dagje vogelen sloten we af met een kort bezoek aan de Banken met waarnemingen van o.a. Graspieper, Tapuit, Buizerd, Rosse Grutto, Paapje en Watersnip.

Waargenomen soorten: Lepelaar (ca 150), Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Visdief, Grote Stern, Blauwe Reiger, Graspieper, Rosse Gruto (ca 60), Wulp (ca 100), Zilverplevier, Steenloper, Oeverloper, Graspieper, Witte Kwikstaart, Tapuit (7), Paapje (3), Scholekster, Tureluur, Wintertaling, Krakeend, Slobeend, Aalscholver, Middelste Zaagbek, Bergeend, Torenvalk, Buizerd, Holenduif, Vuurgoudhaan, Zwarte Zee-eend, Brandgans, Kievit, Spreeuw. 


Rosse Grutto (Limosa lapponica) / Bar-tailed Godwit. Stellendam. 21 september 2013.
Rosse Grutto (Limosa lapponica) / Bar-tailed Godwit. Stellendam. 21 september 2013.
Middelste Zaagbek (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser. Stellendam. 
21 september 2013
Middelste Zaagbek (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser. Stellendam. 
21 september 2013
Oeverloper (Actitis hypoleucos) / Common Sandpiper. Stellendam. 21 september 2013. 
Paapje (Saxicola rubetra) / Whinchat. De Banken. 21 september 2013.
Rosse Grutto (Limosa lapponica) / Bar-tailed Godwit. Stellendam. 21 september 2013.
Rosse Grutto (Limosa lapponica) / Bar-tailed Godwit. Stellendam. 21 september 2013.
(links tureluur - rechts kokmeeuw) 
Zwarte Zee-eend (Melanitta nigra) / Common Scoter. Brouwersdam. 21 september 2013.

zaterdag 14 september 2013

Wissenkerke. 27 augustus 2013.

Om leuke foto's te maken moet je hier al vroeg in de ochtend aanwezig zijn. De vogelhut ligt fantastisch en de vogels zitten met een beetje geluk vlak voor de kijkgaten. Door de droge periode van de afgelopen maanden was de waterstand behoorlijk laag, waardoor er op verschillende plekken droogevallen zandplaatjes en strandjes waren ontstaan. 

De onderstaande foto's zijn vanuit de hut gemaakt. 


Oeverloper (Actitis hypoleucos) / Common Sandpiper. Wissenkerke - 27 augustus 2013. 
Oeverloper (Actitis hypoleucos) / Common Sandpiper. Wissenkerke - 27 augustus 2013.
Oeverloper (Actitis hypoleucos) / Common Sandpiper. Wissenkerke - 27 augustus 2013.
Witte Kwikstaart (Motacilla alba) / White Wagtail. Wissenkerke - 27 augustus 2013.
Witte Kwikstaart (Motacilla alba) / White Wagtail. Wissenkerke - 27 augustus 2013.
Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose. Wissenkerke - 27 augustus 2013.
Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose. Wissenkerke - 27 augustus 2013.
Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose. Wissenkerke - 27 augustus 2013.
Wintertaling (Anas crecca) / Common Teal. Wissenkerke - 27 augustus 2013.
Wintertaling (Anas crecca) / Common Teal. Wissenkerke - 27 augustus 2013.
Kievit (Vanellus vanellus) / Northern Lapwing. Wissenkerke - 27 augustus 2013.
Kievit (Vanellus vanellus) / Northern Lapwing. Wissenkerke - 27 augustus 2013.

vrijdag 13 september 2013

Starrevaart Leidschendam. Vrijdag 13 september 2013.

Vandaag met een goede vogelvriendin naar De Vogelknip geweest. Vanuit deze vogelkijkhut valt er altijd wel weer iets te zien. Op de plas, op het schelpeneiland of hoog overvliegend, tijdens de trek, er valt jaarrond wel iets te beleven.

Waargenomen: Bergeend (2x juv), Groenling (10 ad + 10 juv), Smient (ca 200), Huiszwaluw (ca 50), Brandgans (ca 15, overvliegend), Boerenzwaluw (juv+ad), Kuifend (ca 100), Zilvermeeuw, 
Kleine Mantelmeeuw, Meerkoet (ca 300), Aalscholver (ca 35), Knobbelzwaan (17), Lepelaar (12), Krakeend (ca 50), Tafeleend (3), Kievit (ca 5), Scholekster (1), Blauwe Reiger (3), Grote Zilverreiger (2), Watersnip (5), Waterhoen (1), Zwarte Zwaan (1), Grauwe Gans (ca 100, waarvan 2 met een kleurring), Wilde Eend, IJsvogel(1), Slobeend (ca 5), Fuut (ca 10), Dodaars (ca 2). 

IJsvogel (Alcedo atthis) / Common Kingfisher. 13 september 2013.
IJsvogel (Alcedo atthis) / Common Kingfisher. 13 september 2013. 
Gezicht vanuit de vogelkijkhut. 13 september 2013. 

zondag 8 september 2013

De Banken en Wollebrand. 7 en 8 september 2013.

In deze tijd van het jaar is de vogeltrek behoorlijk op gang gekomen. Vooral aan de kust, in het duin en over het duin vliegend valt er veel te zien. We bezochten op zaterdag- en op zondagochtend De Banken bij 's Gravenzande. Op zondagmiddag gingen we nog even bij Wollebrand in het Westland trekvogels waarnemen. Vooral het aantal Paapjes was verrassend. 

Waarnemingen de Banken: Tapuit (7), Paapje (3), Witte Kwikstaart (3), Boerenzwaluw regelmatig overtrekkend, Huiszwaluw regelmatig overtrekkend, Buizerd (3), Graspieper (5), Lepelaar (1), Kemphaan (1), Kievit (ca 20), Bonte Strandloper (11), Krakeend (29), Wintertaling (25), Slobeend (3), Kleine Mantelmeeuw (19 ad+11juv), Putter (3), Bontbekplevier (1), Watersnip (6).

Waarnemingen Wollebrand: Kievit (25), Lepelaar (2), Grote Zilvereiger (1), Wintertaling (75),
Krakeend (25), Meerkoet (15), Waterhoen (2), Tureluur (1), Witgat (2), Wilde Eend (10), Watersnip (ca 15), Waterral (1), Aalscholver (4), Oeverloper (1), Holenduif (1), Kokmeeuw (22). 


Bonte Strandloper (Calidris alpina) / Dunlin. De Banken - 's-Gravenzande. 
Kemphaan (Philomachus pugnax) / Ruff. De Banken - 's-Gravenzande.
Kievit (Vanellus vanellus) / Northern Lapwing. De Banken -'s-Gravenzande.
Paapje (Saxicola rubetra) / Winchat. De Banken - 's-Gravenzande. 
Paapje (Saxicola rubetra) / Winchat. De Banken - 's-Gravenzande.
Paapje (Saxicola rubetra) / Winchat. De Banken - 's-Gravenzande.
Paapje (Saxicola rubetra) / Winchat. De Banken - 's-Gravenzande.
Tapuit (Oenanthe oenanthe) / Northern Wheatear. De Banken - 's-Gravenzande.
Tapuit (Oenanthe oenanthe) / Northern Wheatear. De Banken - 's-Gravenzande.
Tapuit (Oenanthe oenanthe) / Northern Wheatear. De Banken - 's-Gravenzande.
Tapuit (Oenanthe oenanthe) / Northern Wheatear. De Banken - 's-Gravenzande.
Tapuit (Oenanthe oenanthe) / Northern Wheatear. De Banken - 's-Gravenzande.
Wintertaling (Anas crecca) / Common Teal. De Banken - 's-Gravenzande.   

zondag 1 september 2013

Boomvalken in Den Haag 1 september 2013

Niet alleen de Slechtvalk en de Torenvalk kwamen dit jaar succesvol tot broeden in Den Haag, ook een paar Boomvalken zorgde voor een legsel met 2 uitgevlogen jongen.


Boomvalk (Falco subbuteo) / Eurasian Hobby. Den Haag. 1 september 2013.
                         Boomvalk (Falco subbuteo) / Eurasian Hobby. Den Haag. 1 september 2013.