BLOGARCHIEFmaandag 31 maart 2014

Verslag HVB excursie Oostvaardersplassen - 29 maart 2014

Vandaag staat een excursie naar de Oostvaardersplassen op het programma van de Haagse Vogelbescherming. Als we het weerbericht moeten geloven, belooft het een zomerse dag te gaan worden.
Om 10.00 uur komen we aan bij het startpunt van deze dag: bezoekerscentrum De Trekvogel aan de Oostvaardersdiep. Bij het uitstappen horen we meteen zingende Groenlingen, bedelen Huismussen om brood en 2 Witte Kwikstaarten zitten op het dak van het bezoekerscentrum. Aan de overkant van de weg gaan de statieven op om het eerste gebiedje te scannen. Plas-dras-gebiedjes kunnen in deze tijd van het jaar immers leuke soorten herbergen. Dat klopt, want we zien een paartje Zomertalingen, een Witgat, Watersnippen en van alle kanten vogelzang. Excursieleider  Maarten wijst op een overvliegende Havik. Leuke binnenkomers.

Omdat het hier lekker vogelen is, blijven we langer dan gepland op deze plek. We wandelen naar de vogelobservatiehut De Lepelaar aan de Lepelaarsplassen. Onderweg horen we de eerste Fitissen zingen, van alle kanten horen we de Tjiftjaf. Een overvliegende Putter laat van zich horen. De zon schijnt volop en het begint warm te worden. Meestal levert een bezoek aan de observatiehut niet veel op, maar vandaag is het er goed vogelen. Een grote groep Slobeenden foerageert. En op de uitstekende takken voor de hut strijken regelmatig Witte Kwikken neer. Een Blauwe Reiger zit op z´n nest en rust waarschijnlijk uit van zijn eerste foerageerronde.

Op de terugwandeling naar de parkeerplaats horen we een Blauwborst, maar deze fraaie soort laat zich maar heel even bekijken. We rijden vervolgens over de Oostvaardersdijk naar het Buitencentrum van Staatsbosbeheer aan de Knardijk. Vanwege de enorme drukte zien we af van een bezoek. We vervolgen onze weg naar de Wildroosters aan de Praamweg waar jaarlijks een Klapekster zit. Geen Klapekster, maar daarvoor in de plaats wel heel veel Brandganzen, een aantal Witte Kwikken. Op De Grote Praambult is het zoals gewoonlijk druk. De Edelherten en Konikpaarden, ze zitten overal.
En dan wordt het tijd voor het uitkijk- en vogelpunt aan het Jan van den Boschpad. De vogels zitten vandaag vrij ver, maar met de telescoop krijgen we ze goed in beeld. Er zit van alles: Bonte Strandlopers, een Slechtvalk, een paartje Grote Zaagbekken, Pijlstaarten, Kluten en enkele baltsende Buizerds.

Om 16.30 uur eindigt de excursie, ofschoon sommigen vanwege het bijzonder fraaie weer iets langer hadden willen blijven.

Waargenomen soorten:
Knobbelzwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Brandgans (ca 2000), Bergeend, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart (ca 15), Slobeend (ca 200), Smient, Wintertaling (ca 100), Zomertaling (1x ♂ 1x ♀), Tafeleend, Kuifeend (ca 100), Nonnetje (1x ♀), Grote Zaagbek (1x ♂ 1x ♀), Fazant, Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger (ca 5), Blauwe Reiger, Ooievaar (2), Bruine Kiekendief (1x ♂), Sperwer, Havik, Torenvalk, Slechtvalk, Buizerd, Meerkoet, Kluut, Bontbekplevier, Kievit, Bonte strandloper (ca 10 Jan van den Boschpad), Witgat, Tureluur, Grutto, Watersnip, Kemphaan, Kokmeeuw, Strormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Visdief, Houtduif, Grote Bonte Specht, Graspieper, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Blauwborst, Zanglijster, Merel, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Ekster, Gaai, Kauw, Raaf ?, Spreeuw, Huismus, Vink, Kneu, Putter, Groenling.

Vlinders:  Citroentje, Dagpauwoog.

Startpunt van de excursie Oostvaardersplassen.
Huismus (Passer domesticus) / House Sparrow. Bezoekerscentrum de Trekvogel.  
Veel leuke soorten in het plas-dras-gebiedje tegenover De Trekvogel. 
Alle soorten worden genoteerd.
Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) / Great White Egret. 
Helaas zitter niet altijd veel vogels voor de hut, vandaag was dat anders.
Slobeend (Anas clypeata) / Northern Shoveler. gezien vanuit de vogelhut De Lepelaar.  
Kuifeend (Aythya fuligula) / Tufted Duck. Vanuit de vogelhut De Lepelaar.  
Kuifeend (Aythya fuligula) / Tufted Duck. Vanuit de vogelhut De Lepelaar.
Blauwe Reiger (Ardea cinerea) / Grey Heron. Gezien vanuit vogelhut De Lepelaar.  

zondag 16 maart 2014

Ringsnaveleend. Broekpolder - Vlaardingen. 16 maart 2014.

De waarneming van deze Noordamerikaanse dwaalgast trok vandaag nog veel vogelaars naar de plas. Helaas kwam de eend niet echt dichtbij, zodat het maken van een fraaie foto niet haalbaar was. De vogel heeft zich aangesloten bij Tafel- en Kuifeenden
Naast deze fraaie dwaalgast zwemmen er nog tallzoze anderen soorten op de plas. We zien Tafeleend, Kuifeend, Dodaars, Slobeend, Geoorde Fuut en een vrouwtje Brilduiker. Vanuit het aangrenzende bos horen we Tjiftjaf, Boomkruiper, Grote Bonte Specht, Vink, Zanglijster en Winterkoning. En dan vliegt er Tureluur over. 


Ringsnaveleend ( Aythya collaris) / Ring-necked Duck. Broekpolder Vlaardingen. 
Ringsnaveleend ( Aythya collaris) / Ring-necked Duck. Broekpolder Vlaardingen. 

zaterdag 8 maart 2014

Excursie HVB Landje van Geijsel en Polder Ronde Hoep - 8 maart 2014

Met 5 auto's en 20 deelnemers vertrekken we richting het Groene Hart ten zuiden van Amsterdam. Helaas konden 6 deelnemers, die op de wachtlijst stonden, niet mee. 

Vandaag sneuvelt een weerrecord, 8 maart wordt de warmste dag sinds 1901. Met heel veel zon kunnen we de vogels weer helder in beeld krijgen. Op het Landje van Boer Geijsel wemelt het van de Grutto's. IJslandse of gewone Hollandse, daar valt over te twisten, maar een ding is zeker het is een fraai gezicht. Ook andere leuke soorten bevolken vandaag het gebied: Wintertaling, Watersnip, Slobeend, Scholekster. En dan verschijnt ter plotseling een Sperwer die de hele boel de lucht in jaagt. Het duurt even voordat de rust is weergekeerd en we misschien een nieuwe soort er tussen uit kunnen halen. 

Rond 11.00 uur vertrekken we naar de Ouderkerkerplas. We maken een korte wandeling langs de plas. Op het water voert eentonigheid de boventoon: Smienten en nog eens Smienten, het zijn er vele honderden. Een enkele Rietgors laat zich even zien en horen. 

Om 12.30 uur bezoeken we het bruine café "De Vrije Handel" in Ouderkerk aan de Amstel. Even koffie en een snelle appeltaart en dan gaan we weer verder. 

We rijden van Ouderkerk aan den Amstel naar Waver. Het is een fraaie route over de dijk met aan de ene kant de Waver en aan de andere kant uitzicht op Polder De Ronde Hoep. In de middag wandelen we door een stuk nieuwe natuur: Waverhoek, voorheen polder Groot Mijdrecht. Ook hier zitten talloze watervogels. Enkele Buizerds en 2 Haviken vliegen over.

In Botshol sluiten we de excursie af met nog wat leuke soorten zoals 6 Brilduikers, een Krooneend, 4 Lepelaars, 2 Nonnetjes en 4 Grote Zilverreigers. Vanwege het bijzonder fraaie weer loopt de excursie enigszins uit. 

|Waargenomen soorten:
Brandgans, Kolgans, Grauwe Gans, Bergeend, Krakeend, Pijlstaart, Wilde Eend, Slobeend, Smient, Wintertaling, Krooneend, Kuifeend, Brilduiker, Nonnetje, Aalscholver, Blauwe Reiger, Zilverreiger, Buizerd, Sperwer, Havik, Scholekster, Kluut, Goudplevier, Kievit, Bonte Strandloper, Tureluur, Grutto, Wulp, Watersnip, Kemphaan, Kokmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Graspieper, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Pimpelmees, Koolmees, Huismus, Vink, Putter, Groenling, Rietgors. 


Landje van Geijsel. Alle deelnemers op de foto. 
Landje van Geijsel. Grutto's, maar ook andere leuke soorten zoals Wintertaling, Kemphaan en Watersnip. 
Vanwege het gunstige licht zijn de vogels bijzonder goed te determineren.
We proberen zoveel mogelijk andere soorten tussen de Grutto's uit te halen.
Grutto of toch een IJslandse? 
Landje van Geijsel. Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit. 
Landje van Geijsel. Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Landje van Geijsel. Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Landje van Geijsel. Op zoek naar een Goudplevier. 
Vogelobservatiehut Landje van Geijsel.
Vanwege het fraaie weer komen we eigenlijk nauwelijks in de hut. 
En dan gaat het terras open ! 
Landje van Geijsel. Deze Sperwer (Accipiter nisus) / Eurasian Sparrowhawk, veroorzaakt veel
onrust onder de watervogels.  
Ouderkerkerplas. 
Ouderkerkerplas.
Waverhoek. 
Waverhoek: Er zitten veel vogels. Ook hier weer een overtrekkende Havik. Maar ook soorten als Kemphaan, Bonte Strandloper, Kluut, Brandgans en Kolgans. 
Waverhoek.
Overvliegende Kolganzen.
We wandelen door Waverhoek en maken hier en daar een stop.
Goede info over het gebied.
Waverhoek. 
Waverhoek.
Botshol. 
Botshol. Putter (Carduelis carduelis) / Goldfinch. 
Botshol aan de Botholse Dwarshoek.
Botshol. Nog even de geluidjes oefenen langs deze rij bomen. We horen Putter, Winterkoning en Huismus. 
Botshol. Aan het einde van de dag dat nog heel wat leuke soorten: 4 overvliegenden Grote Zilverreigers, Lepelaars, 6 Brilduikers, zowel mannetje als vrouwtje Nonnetje en een man Krooneend. Om 16.15 uur eindigt de excursie. 

vrijdag 7 maart 2014

Friesland - 2 maart 2014

Aan alles komt een einde. Het is de laatste dag van ons verblijf in Friesland. Maar voordat we huiswaarts rijden bezoeken we nog een keer de Makkumer Sudwaard en de Makkumer Waard. Op weg naar de vogelobservatiehut in de Makkumer Sudwaard horen we vanuit het riet een groepje Baarmannetjes, we krijgen ze deze keer niet  te zien. Vanuit de hut kijken we tegen wat steltlopers aan. Er zitten twee Bontbekplevieren en een stuk 8 Bonte Strandlopers. Het is trouwens prima vogelweer, volop zon, lekker helder, dus goed zicht. 
In de Makkumer Waard zitten nog steeds duizenden Goudplevieren. Verder zien we  7 Kemphanen, ca 50 Bonte Strandlopers en zo'n tiental Bontbekplevieren. 

Enkele waarnemingen van deze dag:
Baardman, Veldleeuwerik, Graspieper, Kemphaan, Bontbekplevier, Bonte Strandloper, Grote Zilverreiger. 


Bontbekplevier. (Charadrius hiaticula) / Great Ringed Plover. Makkumer Sudwaard.
Bonte Strandloper. (Calidris alpina) / Dunlin. Makkumer Sudwaard.
Fraai gebied met een prima vogelobservatiehut.
Links vanuit het riet hoorden we een groepje Baarmannetjes.
Brandganzen. (Branta leucopsis) / Brent Goose.Op de achtergrond Workum.
Grote Zilverreiger. (Casmerodius albus) / Great White Egret. Makkumer Waard.
Goudplevier. (Pluvialis apricaria) / European Golden Plover. Makkumer Waard.
Goudplevier. (Pluvialis apricaria) / European Golden Plover. Makkumer Waard.
Kemphaan. (Philomachus pugnax) / Ruff. Makkumer Waard.
Kemphaan. (Philomachus pugnax) / Ruff. Makkumer Waard.
Brandganzen. En dan zit het er weer op, terug naar huis.