BLOGARCHIEFzaterdag 14 juli 2018

Vogelfotografie op de Lemelerberg - 3 juli 2018

Fotograferen vanuit een schuilhut heb ik wel vaker gedaan, maar vanuit een professionele zoals deze is een bijzondere ervaring. Wat zit je hier fantastisch. De vogels kun je van heel nabij observeren en fotograferen. Vanwege de droogte van de afgelopen weken was het een komen en gaan van vogels op zoek naar water. Dat ene plasje in dat grote droge heidegebied trok vandaag dan ook veel vogels aan. Zoals gezegd een hele belevenis die zeker voor herhaling vatbaar is. 

Hier onder het lijstje van soorten die voor de hut hebben waargenomen: 
Grote Bonte Specht, Boerenzwaluw, Boompieper, Grote Gele Kwikstaart, Heggenmus, Grote Lijster, Merel, Zwartkop, Tjiftjaf, Goudhaan, Koolmees, Pimpelmees, Kuifmees, Glanskop, Vink, Kneu, Putter, Groenling, Goudvink, Appelvink, Geelgors.


Appelvink (Coccothraustes) / Hawfinch
Appelvink (Coccothraustes) / Hawfinch
Appelvink (Coccothraustes) / Hawfinch
Appelvink (Coccothraustes) / Hawfinch
Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea) / Grey Wagtail
Appelvink (Coccothraustes) / Hawfinch
Appelvink (Coccothraustes) / Hawfinch
Goudvink (Pyrrhula pyrrhula) / Eurasian Bullfinch
Putter (Carduelis carduelis) / European Goldfinch
Grote Bonte Specht (Dendrocopus major) / Great Spotted Woodpecker
Glanskop (Poecile palustris) / Marsh Tit
Grote Bonte Specht (Dendrocopus major) / Great Spotted Woodpecker
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) / Common Chiffchaff
Groenling (Chloris chloris) / European Greenfinch

woensdag 4 juli 2018

St. Philipsland en Tholen HVB - 26 juni 2018

Voor de tweede keer dit jaar gaven we een excursie in St. Philipsland en Tholen. De eerste excursie vond plaats in het vroege voorjaar met waarnemingen van wintergasten die bij de tweede excursie niet meer aanwezig waren. Van deze 2e excursie hebben we eveneens een verslagje geplaatst. 

Op 26 juni vertrekken we niet om 08.30 uur maar om 08.00 uur. Het programma van de dag is nogal uitgebreid, gaat langs verschillende gebiedjes en iets eerder vertrekken ligt voor de hand. Bij het bezinestation De Tille langs de N59 waar we een tussenstop maken horen we de eerste soorten zoals Rietzanger, Fitis en een Kleine Karekiet. 

De excursie begint pas echt bij de Plaat van Vliet. De wandeling naar de hut levert altijd verschillende zangertjes op en soms zit er een verrassing tussen. Vandaag was dat een paartje Goudvinken. Verder hoorden of zagen we langs het pad een Zanglijster, diverse zingende Kneutjes, enkele Tuinfluiters en Zwartkoppen. Vanuit de hut is er eigenlijk nooit iets leuks te zien. Jammer! Van de 32 enorme windmolens die hier onlangs zijn geplaatst lijken de zangertjes zich tot dusverre niets aan te trekken. 

We rijden naar het vogelobservatiepunt tegenover Sint Philipsland. In de verte Lepelaars, dichterbij enkele Tureluurs en op een zandheuvel horen we een baltsende Graspieper. Vanaf de Lange Kruiskade observeren we enkele Gele Kwikstaarten en enkele Bruine Kiekendieven. We wandelen over de dijk langs de Rumoirtschorren. De wintergasten zijn vertrokken en hier en daar zien we Graspiepers en enkele Tureluurs. Om 12.30 uur rijden we naar Restaurant 't Veerhuis in Sluis het is immers tijd voor koffie. 

We beginnen het middagdeel met een wandeling naar het vogelkijkscherm in de van Haaftenpolder. We zien de eerste Zwarte Ruiters in zomerkleed, verder Kleine Plevieren en 3 Kemphanen. Op het water Bergeenden met jongen. In de de kolonie Kokmeeuwen is het een komen en gaan van oudervogels die de honger van hun jongen proberen te stillen. De Zwartkopmeeuwen die in de kolonie broeden krijgen we helaas niet in de kijker. 

Het is inmiddels 13.50 uur, tijd om naar Tholen te vertrekken. In de Scherpenissepolder bezoeken we 2 vogelplekken. De bezoekjes leveren leuke waarnemingen op zoals Kluten en Bergeenden met jongen, Krakeenden, Brandganzen, Kleine Plevieren, 2 Brandganzen en enkele Zwarte Ruiters. En dan komt ook aan deze vogelexcursie weer een einde. Uit de reacties van de deelnemers is op te maken dat een ieder weer volop heeft genoten van niet alleen de vogels maar ook van het fraaie weer en de nog altijd mooie plekjes in Zeeland. 

waargenomen: Knobbelzwaan, Brandgans, Canadese Gans, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Wintertaling, Kuifeend, Aalscholver, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Kievit, Tureluur, Zwarte Ruiter, Grutto, Wulp, Zwarte Ruiter, Kemphaan, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Visdief, Koekoek, Gierzwaluw, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Roodborsttapuit, Zanglijster, Merel, Zwartkop, Tuinfluiter, Kleine Karekiet, Rietzanger, Fitis,Tjiftjaf, Koolmees, Pimpelmees, Ekster, Zwarte Kraai, Kauw, Spreeuw, Huismus, Vink, Kneu, Putter, Groenling, Goudvink, Rietgors. 

fotoverslag:


 We beginnen de excursie met een bezoekje aan vogelkijkhut Plaat van de Vliet.
 Vanuit de hut zijn er meestal maar weinig vogels te zien.
 Goudvink (Pyrrhula pyrrhula) / Eurasian Bullfinch. Plaat van de Vliet.
 Goudvink (Pyrrhula pyrrhula) / Eurasian Bullfinch. Plaat van de Vliet.
 Een paartje Goudvinken zie je niet iedere excursie.
 Het paadje naar de hut levert altijd veel zangvogels op. Deze keer het paartje Goudvinken.
 De gids geeft hier en daar nog wat uitleg over de zang van een aantal soorten.
 Kneu (Carduelis cannabina) /  Common Linnet. Plaat van de Vliet.
 Vogelkijkpunt Sint Philipsland.
                                                                             Vogelkijkpunt Sint Philipsland.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Sint Philipsland.
Vogelkijkpunt Sint Philipsland.
De Graspieper zat lekker te zingen en had een fantastisch uitzicht.
Op zoek naar Gele Kwikstaarten op de uienveldjes langs de Lange Kruisweg. 
Sint Philipsland.
Het is even zoeken, maar al snel zien we de eerste Gele Kwikstaart.
Nog meer uien.
Gele Kwikstaart (Motacilla flava) / Blue-headed Wagtail.
Vogelen op de dijk langs de Rumoirtschorren.
Scholeksters op de Rumoirtschorren. (Haematopus ostralegus) / Eurasian Oystercatcher.
Aardappelveld Sint Philipsland. Laten we hopen dat de aardapppelen niet te veel te lijden hebben onder de droogte. 
Bruin Zandoogje.
Rumoirtschorren.
Rumoirtschorren.
Koffie en gebak in Restaurant 't Veerhuis in Sluis.
Het weerzien.
Vogelkijkscherm in de van Haaftenpolder.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet. Van Haaftenpolder.
Vogelkijkscherm in de van Haaftenpolder.
Juv. Bergeenden (Tadorna tadorna) / Common Shelduck. Van Haaftenpolder.
Kluut met jongen (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet. Van Haaftenpolder.
Tureluur (Tringa totanus) / Common Redshank. Van Haaftenpolder.
Zwarte Ruiter (Tringa erythropus) / Spotted Redshank. Van Haaftenpolder.
Van Haaftenpolder.
Bruin Zandoogje.
Vogels kijken in de Scherpenissepolder op Tholen.
Kleine Plevier (Charadrius dubius) / Little Ronged Plover. Scherpenissepolder.
Scherpenissepolder.
Graspieper (Anthus pratensis) / Meadow Pipit. Scherpenissepolder.
Graspieper (Anthus pratensis) / Meadow Pipit. Scherpenissepolder.
Van Haaftenpolder.
Langs de Oosterschelde.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Scherpenissepolder.
Langs de Oosterschelde.
De Oosterschelde.
Informatie over het belang van de Scherpenissepolder voor vogels.
Laat het zo blijven !
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Scherpenissepolder.
Zoals te zien is de Lepelaar geringd. Michèl en Muriel zijn met de gegevens aan de slag gegaan. Van de Lepelaarswerkgroep ontvingen zij een life-list. De vogel werd in 2007 in Nederland geringd. In de jaren erna kwamen er o.a. meldingen vanuit Mauretanië, Spanje, België en Frankrijk. 
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Scherpenissepolder.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet. Scherpenissepolder.
Vogelkijkscherm Scherpenissepolder.
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit. Scherpenissepolder.
Tureluur (Tringa totanus) / Common Redshank. Scherpenissepolder.
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit. Scherpenissepolder.

Putter (Carduelis carduelis) / European Goldfinch. Scherpenissepolder.