BLOGARCHIEFdinsdag 19 mei 2020

De Banken 's-Gravenzande - 19 mei 2020

Het schitterende lenteweer nodigde vandaag uit op de fiets te stappen om lekker de natuur in te gaan. Deze ochtend koos ik voor de Banken in 's-Gravenzande. In de struiken rond de plasjes en in het duin zit het in deze tijd van het jaar vol zangertjes. Ze zijn hier goed waar te nemen in de toppen van de struiken die als zangpost dienen.  Maar ook de luide zang verraadt hun aanwezigheid waardoor ze makkelijk op naam zijn te brengen.  
In de plasjes zaten niet veel watervogels. Gelukkig was het niet heel erg druk op het fietspad, zowel heen als terug. De angst om binnen de 1.5m van anderen te komen bleef uit. Leuke ochtend met veel mooie soorten. 

Waargenomen:
aalscholver, cetti's zanger, kleine karekiet, nachtegaal, kneu, grasmus, boomleeuwerik, fitis, tjiftjaf, gierzwaluw, boerenzwaluw, roodborsttapuit (paartje slepend met voedsel), bergeend, dodaars, krakeend, oeverloper, heggenmus, kievit, scholekster, witte kwikstaart, brandgans, grauwe gans, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw. 


Grasmus (Sylvia communis) / Common Whitethroat
Grasmus (Sylvia communis) / Common Whitethroat
Boomleeuwerik (Lullula arborea) / Woodlark
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) / European Stonechat
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) / European Stonechat
Grasmus (Sylvia communis) / Common Whitethroat
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) / European Stonechat
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) / European Stonechat
Grasmus (Sylvia communis) / Common Whitethroat

Zwarte Kraai (Corvus corone) / Carrion Crow


zondag 3 mei 2020

Stellendam Haven en de Prunjepolder - 3 mei 2020

De coronacrisus is nog niet voorbij. Ondanks de voortdurende maatregelen gaan we er vandaag toch even op uit om vogels te kijken. We bezoeken Stellendam Buitenhaven en de Prunjepolder tussen Serooskerke en Zierikzee. Via het pontje van Maassluis - Rozenburg steken we de Nieuwe Waterweg over. Het pontje is behoorlijk vol, niet alleen auto's maar ook wielrenners zijn aan boord. 

Rond het pontje vliegen visdieven. We rijden niet rechtstreeks naar Stellendam, maar gaan op Rozenburg rechtsaf de Noordzeeweg op. In deze tijd van het jaar zijn aan beide kanten van de Noordzeeweg leuke vogelspots. We zien en horen o.a. parende scholeksters, een tapuit, horen een groene specht, zingen nachtegalen en zien we enkele grasmussen. Om ca 12.00 uur rijden we naar Stellendam Buitenhaven. 

Het is helaas hoogwater. Vanaf de grinddijk zit onder ons op de basaltblokken een vrouwtje tapuit. In het topje van een struik zit een luidruchtige graspieper. Verder veel bergeenden en weer veel krijsende visdieven. Omdat we niet veel verder komen rijden we naar de Prunjepolder. 

We beginne bij Schelphoek, maar omdat het water nog te hoog is, heeft het niet veel zin er lang te blijven. We rijden de provincialeweg N59 op en slaan rechtsaf de Hoosjesweg in. Op de dijk staan een groep vogelaars met telescopen. Er blijkt in de Weversinlaag een grote groep zilverplevieren en bontstrandlopers te zitten. Het is inderdaad indrukwekkend wat er allemaal zit. Vooral de grote groep van ca 250 zilverplevieren is zonder meer fraai. Vele vogels zitten volop in zomerkleed. Daarnaast zien we ca 40 bonte strandlopers waarvan ook veel exemplaren in zomerkleed. En dan zit er ook nog een flinke groep rosse grutto's waarvan ook velen in zomerkleed. Leuk is de kolonie visdieven op het eilandje in de Weversinlaag. 

Even voordat we weer de auto instappen zien we nog een groep van ca 25 bontbekplevieren. We rijden verder richting De Heerenkeet. Nu en dan zien we een lepelaar. Overal brandganzen. Maar ook groepjes rotganzen hebben er dit jaar voor gekozen in Nederland te blijven. Tegenover de uitkijktoren Moriaanshoofd hadden we dwergsterns verwach, helaas we zien er geen. Wel weer een groepje steenlopers, een kleine zilverreiger, nog enkele zilverplevieren en rosse grutto's. 

We besluiten de dag met de Plompe Toren. Onderaan de toren ontdekken we weer 2 lepelaars. Er zit ook nog een gele kwikstaart. Rond 16.30 uur rijden we weer terug naar Den Haag. Het was een geslaagde vogeldag met veel soorten en van sommige soorten grote aantallen. En niet geheel onbelangrijk: het was lekker lenteweer, amper wind en een zwak zonnetje. Volgend jaar weer ! 

waargenomen:
kleine zilverreiger, zwartkop, veldleeuwerik, buizerd, gele kwikstaart, lepelaar, kleine karekiet, spreeuw, boerenzwaluw, wulp (100 overvliegend), kanoet, rosse grutto, rietzanger, groenpootruiter, bonte strandloper, steenloper, kievit, kluut, scholekster tureluur, bontbekplevier (ca 40), grutto, visdief, zilverplevier, rotgans, brandgans, grasmus, krakeend, tapuit, bergeend, nachtegaal, witte kwikstaart, koekoek, graspieper , fitis, tjiftjaf, fazant, groene specht, heggenmus, holenduif, kneu, putter. 

Zoogdier: konijn


 We nemen het pontje Maassluis - Rozenburg.
 Holenduif (Columba oenas) / Stock Dove
Rozenburg - Noordzeeweg
 Grasmus (Sylvia communis) / Common Whitethroat
Rozenburg - Noordzeeweg
Tapuit ♂ (Oenanthe oenanthe) / Northern Wheatear
Rozenburg - Noordzeeweg
Klaparozen 
Rozenburg - Noordzeeweg
Scholekster (Haematopus ostralegus) / Eurasian Oystercatcher
Rozenburg - Noordzeeweg
Scholekster (Haematopus ostralegus) / Eurasian Oystercatcher
Rozenburg - Noordzeeweg
Scholekster (Haematopus ostralegus) / Eurasian Oystercatcher
Rozenburg - Noordzeeweg
Scholekster (Haematopus ostralegus) / Eurasian Oystercatcher
Rozenburg - Noordzeeweg
Graspieper (Anthus pratensis) / Meadow Pipit
Stellendam - Buitenhaven
Witte Kwikstaart (Motacilla alba) / White Wagtail
Stellendam - Buitenhaven
Tapuit ♀ (Oenanthe oenanthe) / Northern Wheatear
Stellendam - Grinddijk Buitenhaven
Tapuit ♀ (Oenanthe oenanthe) / Northern Wheatear
Stellendam - Grinddijk Buitenhaven
Kwade Hoek
Stellendam - Buitenhaven
Zilverplevier (Pluvialis squatarola) / Grey Plover
Visdief (Sterna hirundo) / Common Tern
Bonte Strandloper (Calidris alpina) / Dunlin
Weversinlaag - Schouwen
Visdief (Sterna hirundo) / Common Tern
Weversinlaag - Schouwen
Visdief (Sterna hirundo) / Common Tern
Weversinlaag - Schouwen
Visdief (Sterna hirundo) / Common Tern
Weversinlaag - Schouwen
Visdief (Sterna hirundo) / Common Tern
Weversinlaag - Schouwen
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) / Common Ringed Plover
Prunje Polder
Prunje Polder
Steenlopers, Kokmeeuw, Bonte Strandlopers, Rosse Grutto
Flaauwers Inlaag
Zilverplevier (Pluvialis squatarola) / Grey Plover
Flaauwers Inlaag
Weversinlaag
Graspieper (Anthus pratensis) / Meadow Pipit
Weversinlaag
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill
Weversinlaag
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill
Weversinlaag
Uitkijktoren Moriaanshoofd
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose
Prunjepolder
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose
Prunjepolder
Tureluur (Tringa totanus) / Common Redshank
Prunjepolder
Prunjepolder
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Prunjepolder
Plompe Toren aan de Oosterschelde - Schouwen
Koudekerkse Inlaag - Schouwen
Fazant (Phasianus colchicus) / Common Pheasant 
Stolpweg - Schouwen
Stolpweg - Schouwen

Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) / Little Egret
Stolpweg - Schouwen

donderdag 30 april 2020

HVB Vogelexcursie Hoeksche Waard - 8 februari 2020

Het is inmiddels een traditie geworden. De excursie naar de Hoeksche Waard onder leiding van Peter de Barse. Over ons verzoek om in 2020 weer een excursie te willen geven voor de HVB hoefde Peter niet lang na te denken. In totaal hebben zich 20 deelnemers voor de excursie aangemeld. Als we op de parkeerplaats langs de Westdijk even voor Goudswaard aankomen staat Peter ons al op te wachten. Deze dag wordt hij vergezeld van Janus Verkerk. Janus is een zeer bekende vogelaar. Hij begeleidde en organiseerde vele reizen naar verre bestemmingen voor de Stichting Vogelreizen.

Het is een druilerige ochtend. Volgens plan maken we een flinke wandeling in de Korendijkse Slikken. Daarnaast bezoeken we verschillende kijkhutten. Al meteen horen we vanuit het riet een waterrral. Een flinke groep grote zilverreigers houdt ons van afstand in de gaten. 
Het is een fraai gebied met veel ruigtes. In de verte zien we het Spuit dat uitmondt in het Haringvliet. Een roodborsttapuit laat zich van nabij bekijken. Als we open water bereiken zien we een aantal middelste zaagbekken en brilduikers. Vanaf een vogelkijkscherm ontdekken we 3 grote zaagbekken. De regen is inmiddels opgehouden en dat maakt het er een stuk aangenamer op. De cetti's zanger heeft dit natuurgebied blijkbaar ook ontdekt, want hij laat regelmatig zijn explosieve zang horen.

Rond 12.00 uur lunchen we in het bezoekerscentrum Klein Profijt van het Hoekschewaards Landschap (HWL). Het is een gezellig bezoekerscentrum met een aantal kleine exposities waaronder een verzameling opgezette vogels. Op de website van het HWL is uitgebreide informatie te vinden over de vele activeiten van de vereniging. 

Na de lunch vertrekken we naar het Oude Land van Strijen. Er zouden veel dwergganzen zitten en dat klopt. We tellen er niet minder dan 23. Ook zitten er weer veel brand- en kolganzen. En dan barst plotseling de euforie los. Een van de deelnemers heeft een zeearend in zijn telescoop. De vogel zit op de grond, niet echt dichtbij maar toch wel goed herkenbaar door de telescoop. 

Rond 15.00 uur eindigt de excursie. We nemen afscheid van Peter en Janis en natuurlijk hopen we dat de traditie in ere zal worden gehouden. 

En Iedereen was het er over eens, het was een geslaagde en gezellige excursie.

waargenomen: 
grote zilverreiger, brilduiker, middelste zaagbek, roodborsttapuit, grote zaagbek, cetti's zanger, zeearend, dwergans (23), brandgans, kolgans, smient, knobbelzwaan, zilvermeeuw, dodaars, buizerd, meerkoet, tafeleend, bergeend, veldleeuwerik, fuut, grauwe gans, zwarte kraai, kokmeeuw, krakeend, torenvalk, kuifeend, wilde eend,  


 We beginnen de excursie met een flinke wandeling door de Korendijkse Slikken
Vogels observeren over de rand van een observatiepunt in de Korendijkse Slikken
En op het open water van het Spui zien we o.a. Middelste Zaagbekken 
en overvliegende Brilduikers 
 Vogelkijkhut Korendijkse Slikken - Spuimonding Oost 
Info over Spuimonding Oost 
We krijgen informatie over landschap en de vernieuwde Korendijkse Slikken
De Korendijkse Slikken is een van de typische deltanatuurgebieden aan het Haringvliet
Ook van Peter krijgen we meer te horen over de zoetwatergetijdennatuur
Ondertussen wordt er stevig doorgevogeld
Tijd voor een foto
Struinend over het laarzenpad
Het wordt een flinke wandeling
Mooi rond vogelkijkscherm met uitzicht op de Spuimonding
Soms moet de paraplu even op
Vogelkijkhut de Zeemol
De makers zijn geïnspireerd door het leven in de Oosterschelde
De hut lijkt wat op een schelpdier
In de hut is volop ruimte
Het bouwwerk is gebouwd met tweedehands hout en steenschotten
" Even alleen op de wereld ", je leest er alles over op dit informatiebord
De plek waar we gingen lunchen
In de middag vervolgen we de excursie in het Oude Land van Strijen
Zeearend (Haliaeetus albicilla) / White-tailed Eagle  foto: Renée
Oude Land van Strijen    foto: Renée
Een historisch moment

Om ca 15.00 uur eindigt deze zeer geslaagde en gezellige excursie. 
Peter en Janus bedankt !