BLOGARCHIEFdinsdag 30 juni 2020

Texel 29 juni 2020

Het is vandaag vooral de grote kolonie grote sterns in het Wagejot die grote indruk maakt. Het Wagejot is een van de vele natuurgebiedjes langs de Vogelboulevard van Texel. Natuurmonumenten heeft het beheer. Rijdend van noord naar zuid kom je vervolgens langs de buitendijkse schorren, Utopia, de Bol en Krassekeet, Wagejot en IJzeren Kaap, 't Zandkes, Ottersaat, Dijkmanshuizen, Ceres en Molenkolk. Stuk voor stuk gebiedjes waar je vogels van nabij kunt observeren. In het broedseizoen kun je de vogels haast uit het ei zien kruipen. Vandaag rijden we langs alle gebiedjes.  

waargenomen: 
bruine kiekendief, lepelaar, putter, visdief, kemphaan, grote stern, holenduif, ringmus, gierzwaluw, grutto. 

Boerenzwaluw (Hirundo rustica) / Barn Swallow
Groep kauwen (Corvus monedula) / Western Jackdaw
Holenduif (Columba oenas) / Stock Dove 
Holenduif (Columba oenas) / Stock Dove
Juveniele Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet
Grote Sterns in het Wagejot
Grote Stern (Sterna sandvicensis) / Sandwich Tern - Wagejot 
Grote Stern (Sterna sandvicensis) / Sandwich Tern - Wagejot
Grote Stern (Sterna sandvicensis) / Sandwich Tern - Wagejot
Grote Stern (Sterna sandvicensis) / Sandwich Tern - Wagejot
Wagejot
Grote Stern (Sterna sandvicensis) / Sandwich Tern - Wagejot
Grote Stern (Sterna sandvicensis) / Sandwich Tern - Wagejot
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet
Wagejot
Scholekster (Haematopus ostralegus) / Eurasian Oystercatcher
Sieruien (Allium aflatunense) 
Dicht tegen elkaar aangekropen waarschijnlijk vanwege de harde wind. 
Kleine mantelmeeuwen op zoek naar voedsel achter de traktor

maandag 29 juni 2020

Texel 28 juni 2020

Een nieuwe dag op Texel. Het is nog geen zomervakantie en daarom is het nog niet heel erg druk op het eiland. Het coronavirus zal ook een rol spelen. Het weer is veranderd. De hoge zomerse temperatuur is behoorlijk gedaald en de wind is fors toegenomen. We kennen het eiland en weten dat het hier niet altijd goed weer is. Wij hebben erg geen moeite mee. Want iedere maand op Texel heeft weer een andere charme. 
Vandaag begonnen we de dag in Dorpzicht ten zuiden van De Cocksdorp. Achter het vogelscherm dat hier nog niet zo lang staat zijn verschillende ondiepe poeltjes waar je steeds weer andere vogels langs ziet komen. De meesten komen om te drinken. Deze ochtend kneutjes, gele kwikstaarten, tureluurtjes. In de verte zien we een grote groep lepelaars waar we straks vanaf een ander punt beter zicht op hebben. Op het bruggetje achter ons vliegen oeverzwaluwen. Waarschijnlijk van de nabijgelegen oeverzwaluwwand. 

We rijden verder richting het haventje van de Cocksdorp en de Volharding. Het is laagwater. In de verte grote groepen vogels die we ook met de telescoop lastig op naam kunnen krijgen. Vermoedelijk betreft het een grote groep kanoeten en in een kleiner aantal rosse grutto's. Verder zien we eiders, veel scholeksters en soms het roepje van een regenwulp.

waargenomen:  
bergeend, lepelaar, scholekster, gele kwikstaart, slobeend, kneu, grote mantelmeeuw, witte kwikstaart, tureluur, oeverzwaluw, fuut met jongen, zwartkop, tjiftjaf, grote stern, stormmeeuw, eidereend, zilvermeeuw, kokmeeuw, boerenzwaluw, bruine kiekendief, holenduif, groenling, merel, aalscholver. 

Gele Kwikstaart (Motocilla flava) / Blue-headed wagtail - Dorpzicht
Gele Kwikstaart (Motocilla flava) / Blue-headed wagtail - Dorpzicht
Kneu (Linaria cannabina) / Common Linnet - Dorpzicht
Tureluur (Tringa totanus) / Common Redshank - Dorpzicht
Tureluur (Tringa totanus) / Common Redshank - Dorpzicht
Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose - Dorpzicht.
Vogelkijkwand Dorpzicht
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill - Dorpzicht 
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill - Dorpzicht
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill - Dorpzicht
Fuut (Podiceps cristatus) / Great Crested Grebe - Dorpzicht
Fuut (Podiceps cristatus) / Great Crested Grebe - Dorpzicht
Stormmeeuw (Larus canus) / Mew Gull - Dorpzicht - De Volharding
Stormmeeuw (Larus canus) / Mew Gull - Dorpzicht - De Volharding
De tekst is veelzeggend
De Volharding. Het is laagwater en op het wad wemelt het van de vogels. 
In de verte de duinen van Vlieland. 
Haventje van de De Cocksdorp
Haventje van de De Cocksdorp. Bij laagwater altijd een leuke plek voor steltlopers en meeuwen.

zondag 28 juni 2020

Texel 27 juni 2020

Polder Waalenburg staat vandaag als eerste op het programma. We zijn benieuwd hoe het gebied dat onlangs nieuw werd ingericht eruit is gaan zien. Langs de Staart zijn direct aan de weg betonnen uitkijkpunten neergezet. Jammer dat een scherm ontbreekt waardoor je opvalt  voor de aanwezige vogels. Het kan ook zijn dat er toch nog schermen geplaatst moeten worden, maar hierover is verder geen informatie bekend. We zien o.a. kemphanen, een kleine plevier en kluten. We horen o.a. grutto's in klein aantal. Soms vliegt er weer een bruine kiekendief over en hoog in de lucht zingen veldleeuweriken. 
De minicamping waar we verblijven is onderdeel van een agrarisch bollenbedrijf. Er wordt volop geoogst. Tijd om een kijkje te nemen wat er allemaal komt kijken bij de bollenteelt. 

waargenomen: 
bruine kiekendief, kneu, kuifeend, tureluur, veldleeuwerik, kemphaan, bergeend, kluut, bontbekplevier, kleine plevier, lepelaar, heggenmus, merel, boerenzwaluw, groenling, zwartkop, houtduif, turkse tortel, blauwe reiger, scholekster, spreeuw, huismus, grauwe gans, kuifeend, meerkoet, wilde eend, tureluur, spreeuw, kievit, wulp, ekster, kokmeeuw, kleine mantelmeeuw, grote stern, aalscholver, zanglijster.

Kuifeend (Athya fuligula) / Tufted Duck - Waalenburg 
Waalenburg
Waalenburg
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill - Waalenburg
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill - Waalenburg
Kemphaan (Calidris pugnax) / Ruff - Waalenburg 
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet - Waalenburg
Aan informatie geen gebrek
Kluut (Tringa totanus) / Common Redshank - Waalenburg
Waalenbrug
De haas zit nog ver van ons vandaan. Hij heeft ons nog niet in de gaten
En dan zet hij het op een lopen
Even stopt de haas voor een klein poeltje. Dorst of heeft hij ons gezien ? 
De haas hervat het rennen en wel in onze richting. Hij heeft ons nog niet ontdekt
Weer stopt hij voor een poeltje. Hij is intussen niet ver meer van ons vandaan
Hij kijkt een beetje om zich heen alsof hij het niet vertrouwt
Van zo nabij zie je hazen maar zelden. 
Plotseling heeft hij ons in de gaten en verandert in een Zoef de Haas 
Een mix van Bergeenden en Kluten - Waalenburg
Oude stolp op camping Zevenbergen. Helaas wordt hij binnenkort afgebroken
Bloembollenbedrijf Zevenbergen
Bloembollenbedrijf Zevenbergen