BLOGARCHIEFdinsdag 23 april 2024

De Nieuwe Driemanspolder Noord - 23 april 2024

Er worden dagelijks leuke waarnemingen gedaan in de N3MP. De weersvoorspelling voor vandaag is goed. Om ca 12.00u begin ik in Noord. Maar met het felle tegenlicht besluit ik al snel naar Zuid te rijden. Naast de parkeerplaats voor camping De Drie Morgen parkeer ik. Doelsoort van de ochtend is de blauwborst die hier dagelijks even naast de parkeerplaats wordt gezien en gehoord. Na een uur geef ik het. De vogel is blijkbaar even weg? Ik wandel verder het gebied in. Er zijn geen nieuwe soorten. Om 14.00u doe ik nog een tweede poging de blauwborst naast de parkeerplaats te vinden.  

En dan vanuit het niets hoor ik vlak voor mij een exemplaar zingen. Jouke K. en René H. die ik ter plaatse heb ontmoet kunnen meegenieten. We maken een paar foto's. Om 15.00u vertrek ik richting huis, want de eerste files liggen op de loer.

waargenomen: grote canadese gans, knobbelzwaan, nijlgans, bergeend, slobeend, krakeend, wilde eend, kuifeend, fuut, pijlstaart, kluut, kievit, tureluur, scholekster, grote zilverreiger, blauwe reiger, buizerd, sperwer, veldleeuwerik, oeverzwaluw, boerenzwaluw, rietzanger, spreeuw, blauwborst, roodborsttapuit, gele kwikstaart, graspieper, putter, rietgors, patrijs, groenpootruiter.

Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat
Blauwborst (Luscinia svecica) / Bluethroat
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola ) / European Stonechat
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola ) / European Stonechat

zaterdag 20 april 2024

HVB vogelexcursie Cronesteynn (Polderpark) Leiden - 20 april 2024

We treffen het want de hagelbuien en de felle noorden wind die de afgelopen week het weer bepaalden bleven deze ochtend uit. Het is wel bewolkt, maar verder prima vogelweer.

Na amper 15 km rijden komen we aan bij het beginpunt van de excursie. Het grote aantal vogelsoorten dat hier voorkomt is voor een groot deel te danken aan de diversiteit aan landschapstypen met fraaie Hollandse slootjes, struweel, knotwilgen, fraaie bruggetjes, rietkragen, een moerastuin, een bospaadje met aan beide kanten bloeiend fluitekruid en open weidevelden. 

De eerste hoogvlieger is een buizerd die zijn kenmerkende roep op ons laat neerdalen. Ondanks de kou, het kwik komt vandaag amper boven de 10ºC, is er volop vogelzang. We horen zwartkop, fitis, tjiftjaf, winterkoning en holenduif. Na een uur wandelen bereiken we de kleine kolonie lepelaars, de kroonjuwelen van het park. 

Het is het hoogtepunt van de excursie. De vogels broeden hier vrij hoog in de bomen met klimop. Het is knap hoe ze zich op de kale takken staande weten te houden. De jongen zijn al flink groot en ik moet zeggen ze verdienen geen schoonheidsprijs. Hoog boven de kolonie cirkelt  een sperwer. We zijn niet de enigen die naar de kolonie komen kijken. Een groep joggers komt aanhollen en stopt. 

We wandelen verder. In de verte zit een tapuit op een paaltje. Voor mij de eerste waarneming van deze soort dit jaar. Drie staartmezen vliegen voor ons over het pad. Om ca 11.00 uur eindigt de excursie. Het was een geslaagde vogelochtend in een polderpark waar we zeker een keer terugkomen en naar wij hopen de lepelaars ook. Met dank aan Michèl die er weer een mooie ochtend van maakte ! 

waargenomen: knobbelzwaan, grauwe gans, grote canadese gans, nijlgans, kuifeend, krakeend, wilde eend, fazant, aalscholver, blauwe reiger, ooievaar, lepelaar, fuut, sperwer, buizerd, waterhoen, meerkoet, scholekster, kievit, kokmeeuw, holenduif, houtduif, grote bonte specht, winterkoning, roodborst, tapuit, merel, cetti's zanger, zwartkop, tjiftjaf, staartmees, pimpelmees, koolmees, boomkruiper, gaai, zwarte kraai, vink.

We lopen de buitenste rode route.
Het landschap is zeer gevarieerd.
Cronesteyn met op de achtergrond de oprukkende verstedelijking.
De bomen en struiken zitten al behoorlijk in bald. Vogels zien wordt steeds lastiger.
Fraaie doorkijkjes vanaf kleine bruggetjes
Perfect gebied om natuur te beleven.
De moerastuin
Het fluitekruid is de laatste dagen omhoog geschoten.
Voor de excursie hebben zich 16 deelnemers aangemeld.
Cronesteyn is met zo'n 90 ha het grootste park van Leiden.
Gids Michèl heeft een tapuit in beeld. Zie hieronder.
Tapuit (Oenanthe oenanthe) / Northern Wheatear (foto: René H.)
Fraai bospaadje met aan weerszijden look zonder look.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill (foto: René H.)
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill (foto: René H.)
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill
Er wordt weer enthousiast gevogeld. 
Je waant je hier ver weg van de grote randstad.
Onderweg geeft MIchèl info over een aantal bomen. 
Je zou het niet zeggen maar dit ooievaarsnest is bezet. 

zaterdag 13 april 2024

De Groene Jonker - 13 april 2024


Voor de corona tijd gaven we hier regelmatig een vogelexcursie voor de Haagse Vogelbescherming. In 2023 werd de draad weer opgepikt door een van onze gidsen. Vanwege het fraaie voorjaarsweer hebben we vandaag De Groene Jonker op het programma gezet. Het is april en we verwachten dan ook veel rietvogels die recentelijk zijn teruggekomen uit de overwinteringsgebieden. 

Bij aankomst merken we al meteen dat het een geslaagde dag gaat worden. Een paartje bruine kiekendieven landt aan de overkant van het water in het riet. Ook zien en horen we de eerste overvliegende zwartkopmeeuwen. Een tiental kluten foerageert in het ondiepe water. Ik denk even aan de vogelspodcast van Arjan Dwarshuis .... een kluut wijst naar zijn snuut, een wulp naar z'n gulp. Van verschillende kanten horen we rietzangers die deze ochtend maximaal scoren. Even verderop horen we een eerste blauwborst. Heel even krijgen we hem in de kijker. 

Op het water observeren we tientallen slobeenden. Heel in de verte zit een groep van ca 100 grutto's dicht opeengepakt op een kleine ondiepe plek. Het is goed te merken dat de belangstelling voor de natuur na de corona tijd in hoog tempo is toegenomen. 

Vogelfotografie-fanaten, een grote groep vogelende dames van, ik denk, een wandelclub,  een vogelwerkgroep uit het midden van land, wandelaars die het verschil nog niet weten tussen een koolmees en een winterpeen, geeft niet, je moet immers ergens beginnen, ze zijn allen in flink aantal aanwezig. 

Maar gelukkig blijven ze op de paden en verstoren niet.

Wij wandelen verder. Een beginnende, enthousiaste jonge vogelaar loopt een eindje met ons mee. We geven hem een aantal tips over vogelzang en websites waarmee hij verder kan. Na een uurtje nemen we afscheid, met in gedachten de zekerheid dat hij binnenkort een topvogelaar zal zijn. 

De verhoogde houten banken, die onlangs werden geplaatst, zijn een aanwinst voor De Groene Jonker, want de hoge zit zorgt voor een mooi uitzicht op de omgeving. Jammer dat de zomertaling "in geen velden of wegen" te bekennen is. Om ca 15.00u zijn we weer op de plaats waar we zijn begonnen.

Via Nieuwkoop rijden we naar de Ruygeborg. Het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten is gesloten. We rijden terug naar Den Haag met een lange lijst vogelwaarneming.

waarnemingen: knobbelzwaan, grauwe gans, grote canadese gans, nijlgans, bergeend, tafeleend, kuifeend, krakeend, smient, slobeend, wintertaling, fazant,aalscholver, grote zilverreiger, blauwe reiger, lepelaar, fuut, bruine kiekendief, buizerd, waterhoen, meerkoet, scholekster, kluut, kievit, kemphaan, grutto, wulp, kokmeeuw, zwartkopmeeuw, kleine mantelmeeuw, visdief, houtduif, boerenzwaluw, winterkoning, blauwborst, merel, cetti's zanger, snor, rietzanger, zwartkop, tjiftjaf, fitis, ekster, kauw, zwarte kraai, spreeuw, vink, kneu, rietgors.

Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) / Sedge Warbler
Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) / Sedge Warbler
Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) / Sedge Warbler
Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) / Sedge Warbler
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet
De Groene Jonker een uitstekende plek voor veel soorten rietvogels.
Vanaf de verhoogde bankjes kijk je over het riet heen. 
Er mogen er best nog een paar bij ! 
Het is heel relaxed vogelen op zo'n verhoogde bank.
In het bosje aan de overkant werd een eerste koekoek gehoord en gezien.
Blauwe Reiger (Ardea cinerea) Grey Heron
Grote lisdodde
Fraaie doorkijkjes
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill
Dagpauwoog is een van de bontst gekleurde vlinders in Europa
Wij zagen en hoorden vandaag 2 blauwborsten
Ruygeborg