BLOGARCHIEFvrijdag 5 maart 2021

De Wollebrand - 5 maart 2021

Het bezoekje aan het natuurreservaatje het Kraaiennest in de Lier leverde amper vogels op. We zagen een groepje scholeksters en nog enkele bergeenden. Het Kraaiennest is o.a. ingericht om de grutto kansen te bieden zich hier (weer ?) als broedvogel te vestigen. Wij zagen ze deze middag niet. Wel hoorden we van vogelaars dat er de laatste dagen een groep van zo'n 60 vogels verblijft. Ze zouden dan weer hier dan weer in De Wollebrand zitten. 

We rijden naar De Wollebrand. De lichtomstandigheden zijn hier in de namiddag goed, je kijkt niet tegen de zon in. Meteen al zien we ca 20 grutto's en ook ca 15 tureluurs. Hier en daar paartjes wintertalingen. Even verderop 2 bonte strandlopers. Vanaf het Overtoomsepad tellen we de grutto's en komen op een aantal van ca 450 vogels. In de verte, helemaal aan het einde van de berging, zien we 2 waterralen. Met een aantal van ca 30 kluten beëindigen we dit verslagje. Hieronder een paar kiekjes die we ter plaatse maakten. 

waargenomen: huismus (3), kievit (50), rietgors (1), slobeend (31), wintertaling (18), kluut (31), bonte strandloper (2), tureluur (26), grutto (ca 450), waterral (2).

De Wollebrand - De Lier 
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common shelduck
De lage zon trekt lange schaduwen
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Schoonebeker heideschapen
Een mooi ras

woensdag 3 maart 2021

Nieuwe Driemanspolder - Zuid. Zoetermeer 2 maart 2021

Vandaag staat een bezoek aan de Nieuwe Driemanspolder - Zuid op het programma. Dit deel van de polder is vanaf Zoetermeer te bereiken. Er is net als in Noord een grote parkeerplaats,  Het is super mooi weer, helder en de zon schijnt volop. Met een felle zon zoals vandaag kijk je in Zuid niet tegen het licht in zoals in Noord wel het geval is. Wat een groot voordeel is.

Als we het gebied betreden vallen meteen een paar groepjes vogelfotografen op. Zoals blijkt staan ze te wachten op de blauwe kiekendief die hier al een aantal dagen zit. De vogel laat zich regelmatig jagend zien en best wel van dichtbij. 

Naast overtrekkende veldleeuweriken hoorden we vandaag ook een eerste zingende veldleeuwerik. Ook vandaag weer veel rietgorzen. We maken een flinke wandeling door het gebied. Tussen de grutto's en kieviten zien we 2 bonte strandlopers en 3 watersnippen. Ook de waterpiepers waren goed te zien. Kortom, het was een geslaagd dagje vogelen in een polder waar de verstedeling steeds verder oprukt. 

waargenomen: buizerd, smient, dodaars, watersnip, bergeend, kievit, grutto, wintertaling, bonte strandloper, torenvalk, kolgans, tafeleend, pijlstaart, putter, waterpieper, holenduif, blauwe kiekenduifveldleeuwerik, grote zilverreiger, witte kwikstaart, rietgors, graspieper, kneu wulp. 

Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) / Hen Harrier
Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) / Hen Harrier
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting
Waterpieper (Anthus spinoletta) / Water Pipit
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting
Vink (Fringilla coelebs) Common Chaffinch
De Nieuwe Driemanspolder waterberging, natuur- en recreatiegebied 
Een zwerm kieviten en grutto's. Waarom ze opvlogen is een raadsel
Dezelfde zwerm als hierboven maar nu iets uitvergroot.
Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose
Volop kieviten en grutto's
We zagen alle bekende eenden zoals krakeend, slobeend, bergeend, 
wilde eend, pijlstaart en wintertaling
Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) / Hen Harrier
Later hoorden we dat er 2 waren
Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) / Hen Harrier

zaterdag 27 februari 2021

Nieuwe Driemanspolder - Noord. Leidschendam 27 februari 2021

Van verschillende kanten werd ons eerder al aangeraden naar de Nieuwe Driemanspolder te gaan. Er zouden al veel vogelsoorten zijn waargenomen. Ofschoon het in de vroege ochtend behoorlijk mistig is besluiten we toch te gaan. Via waarneming.nl vinden we de parkeerplaats (Wilsveen) van waar we vrij simpel het gebied in kunnen. Omgewoelde grond duidt op de recente aanleg van het natuuurgebied en de enigszins verhoogde paden moeten de bezoekers behoeden voor natte voeten. 

Maar nu over naar wat er ornithologisch valt te beleven. Als we de auto hebben geparkeerd worden we vanuit een boomtop in de gaten gehouden door een torenvalk.. Een eindje verder horen we een groepje putters. Op het water observeren we talloze eendensoorten die hier wellicht de winter hebben doorgebracht. Steeds klinkt vanuit de vegetatie het roepje van de rietgors. We zullen ze deze ochtend regelmatig zien en horen. 

Leuk is de waarneming van een jagende blauwe kiekendief, een vrouwtje. We lopen naar het kijkscherm dat uitzicht biedt op een kleine oeverzwaluwwand. In 2020 hebben er al oeverzwaluwen in gebroed. In de loop van de ochtend lost de mist op en begint de zon te schijnen. De Nieuwe Driemanspolder is ook vanuit de kant van Zoetermeer te bereiken. Dit deel wordt Driemanspolder Zuid genoemd. Een volgende keer gaan we vanaf hier de polder in. 

waargenomen: 8 overvliegende scholeksters, 1x tureluur, regelmatig groepjes holenduiven, 1 ♀ jagende blauwe kiekendief, grote gele kwikstaart ?, regelmatig rietgorzen, enkele graspiepers, baltsende dodaarzen, 1x pijlstaart, ca 250 smienten, ca 30 kuifeendeen, enkele wintertalingen, 2x kleine zilverreiger, enkele grote zilverreigers, ca 15x krakeend, 1x overvliegende buizerd, 4x bergeend, 1x torenvalk, groepje putters en ca 4x kolgans.

Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel
Grote Zilverreiger (Ardea alba) Western Great Egret
Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) / Little Egret
Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) / Little Egret - Op de voorgrond 4 Kolganzen
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting
Blauwe Kiekendief ♀ (Circus cyaneus) / Hen Harrier
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting
De mist is opgetrokken, het ziet er nu weer wat vriendelijker uit 
Voor zover wij weten het einige vogelkijkscherm
Deze knobbelzwaan showt zijn ring

woensdag 24 februari 2021

Landje van Geijsel - 24 februari 2021

De grutto's zijn weer op het Landje van Geijsel. Een voorzichtige schatting leverde vandaag ca 750 vogels op, maar misschien waren het er wel meer. Uit onderzoek weten we dat de soort de laatste 25 jaar schrikbarend is afgenomen. De toekomst voor de koning van de weidevogels is daarom somber. Hoopvol is dat veel agrariërs de laatste jaren de vogels een veilige broedplaats geven. Daarnaast stellen veel beschermingsorganistaties van alles in het werk om de soort voor verdere achteruitgang te behoeden. 

Verder zagen we veel eenden. Er was amper vogeltrek. Hieronder een overzicht van alle vogels die we deze ochtend zagen.

waargenomen: kluut, wulp, watersnip, slobeend, bergeend, wintertaling, pijlstaart, smient, grote zilverreiger, goudplevier, witte kwikstaart, vink, veldleeuwerik, grutto, ijslandse grutto, stormmeeuw, zwartkopmeeuw, buizerd. 

Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Maar ook wintertaling, slobeend, smient, krakeend. 
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Slobeend (Spatula clypeata) / Northern Shoveler
Slobeenden, krakeenden, smienten
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit
Het bekende schuurtje van boer Geijsel.