BLOGARCHIEFmaandag 31 maart 2014

Verslag HVB excursie Oostvaardersplassen - 29 maart 2014

Vandaag staat een excursie naar de Oostvaardersplassen op het programma van de Haagse Vogelbescherming. Als we het weerbericht moeten geloven, belooft het een zomerse dag te gaan worden.
Om 10.00 uur komen we aan bij het startpunt van deze dag: bezoekerscentrum De Trekvogel aan de Oostvaardersdiep. Bij het uitstappen horen we meteen zingende Groenlingen, bedelen Huismussen om brood en 2 Witte Kwikstaarten zitten op het dak van het bezoekerscentrum. Aan de overkant van de weg gaan de statieven op om het eerste gebiedje te scannen. Plas-dras-gebiedjes kunnen in deze tijd van het jaar immers leuke soorten herbergen. Dat klopt, want we zien een paartje Zomertalingen, een Witgat, Watersnippen en van alle kanten vogelzang. Excursieleider  Maarten wijst op een overvliegende Havik. Leuke binnenkomers.

Omdat het hier lekker vogelen is, blijven we langer dan gepland op deze plek. We wandelen naar de vogelobservatiehut De Lepelaar aan de Lepelaarsplassen. Onderweg horen we de eerste Fitissen zingen, van alle kanten horen we de Tjiftjaf. Een overvliegende Putter laat van zich horen. De zon schijnt volop en het begint warm te worden. Meestal levert een bezoek aan de observatiehut niet veel op, maar vandaag is het er goed vogelen. Een grote groep Slobeenden foerageert. En op de uitstekende takken voor de hut strijken regelmatig Witte Kwikken neer. Een Blauwe Reiger zit op z´n nest en rust waarschijnlijk uit van zijn eerste foerageerronde.

Op de terugwandeling naar de parkeerplaats horen we een Blauwborst, maar deze fraaie soort laat zich maar heel even bekijken. We rijden vervolgens over de Oostvaardersdijk naar het Buitencentrum van Staatsbosbeheer aan de Knardijk. Vanwege de enorme drukte zien we af van een bezoek. We vervolgen onze weg naar de Wildroosters aan de Praamweg waar jaarlijks een Klapekster zit. Geen Klapekster, maar daarvoor in de plaats wel heel veel Brandganzen, een aantal Witte Kwikken. Op De Grote Praambult is het zoals gewoonlijk druk. De Edelherten en Konikpaarden, ze zitten overal.
En dan wordt het tijd voor het uitkijk- en vogelpunt aan het Jan van den Boschpad. De vogels zitten vandaag vrij ver, maar met de telescoop krijgen we ze goed in beeld. Er zit van alles: Bonte Strandlopers, een Slechtvalk, een paartje Grote Zaagbekken, Pijlstaarten, Kluten en enkele baltsende Buizerds.

Om 16.30 uur eindigt de excursie, ofschoon sommigen vanwege het bijzonder fraaie weer iets langer hadden willen blijven.

Waargenomen soorten:
Knobbelzwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Brandgans (ca 2000), Bergeend, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart (ca 15), Slobeend (ca 200), Smient, Wintertaling (ca 100), Zomertaling (1x ♂ 1x ♀), Tafeleend, Kuifeend (ca 100), Nonnetje (1x ♀), Grote Zaagbek (1x ♂ 1x ♀), Fazant, Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger (ca 5), Blauwe Reiger, Ooievaar (2), Bruine Kiekendief (1x ♂), Sperwer, Havik, Torenvalk, Slechtvalk, Buizerd, Meerkoet, Kluut, Bontbekplevier, Kievit, Bonte strandloper (ca 10 Jan van den Boschpad), Witgat, Tureluur, Grutto, Watersnip, Kemphaan, Kokmeeuw, Strormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Visdief, Houtduif, Grote Bonte Specht, Graspieper, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Blauwborst, Zanglijster, Merel, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Ekster, Gaai, Kauw, Raaf ?, Spreeuw, Huismus, Vink, Kneu, Putter, Groenling.

Vlinders:  Citroentje, Dagpauwoog.

Startpunt van de excursie Oostvaardersplassen.
Huismus (Passer domesticus) / House Sparrow. Bezoekerscentrum de Trekvogel.  
Veel leuke soorten in het plas-dras-gebiedje tegenover De Trekvogel. 
Alle soorten worden genoteerd.
Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) / Great White Egret. 
Helaas zitter niet altijd veel vogels voor de hut, vandaag was dat anders.
Slobeend (Anas clypeata) / Northern Shoveler. gezien vanuit de vogelhut De Lepelaar.  
Kuifeend (Aythya fuligula) / Tufted Duck. Vanuit de vogelhut De Lepelaar.  
Kuifeend (Aythya fuligula) / Tufted Duck. Vanuit de vogelhut De Lepelaar.
Blauwe Reiger (Ardea cinerea) / Grey Heron. Gezien vanuit vogelhut De Lepelaar.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten